Κατάλογος Επιστημονικών Εργασιών

Κατάλογος επιστημονικών εργασιών Θριασίου Πεδίου

Επιμέλεια Καταλόγου : Δρ. Αναστάσιος Φ. Μαυράκης

Τα δεδομένα που προκύπτουν από τις μετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου
Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του Αναπτυξιακού
Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου (ΑΣΔΚΘΠ), η λειτουργία του οποίου
έληξε στις 31–12–2011, και συνεχίζονται κάτω από την εποπτεία του Γραφείου
Περιβάλλοντος του Δήμου Ελευσίνας (ΓΠΔΕ), αξιοποιούνται, εκτός των άλλων και για
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, διπλωματικών και Πτυχιακών Εργασιών,
ανακοινώσεων σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια καθώς και δημοσιεύσεων σε
Επιστημονικά Περιοδικά. Περιέχονται επίσης εργασίες από περιορισμένα δεδομένα του
Γραφείου Περιβάλλοντος του Δήμου Ασπροπύργου (ΓΠΔΑ).
Παρακαλούνται οι συγγραφείς: διδακτορικών διατριβών, διπλωματικών και Πτυχιακών
Εργασιών, Επιστημονικών δημοσιεύσεων, Επιστημονικών Ανακοινώσεων και Τεχνικών
Εκθέσεων, οι εργασίες των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στον «Κατάλογο
Επιστημονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο», να ενημερώσουν για τα στοιχεία της
εργασίας τους τον δ ρ Αναστάσιο Φ. Μαυράκη, στο e-mail: mavrakisan@yahoo.gr, έτσι ώστε
αυτές να συμπεριληφθούν στο σχετικό κατάλογο.